يَعَيَشَُ بَاَلَأمَلَِ اَلَإِنَسَاَنَُ فَهَوًّ إِذاَ … أَضََاَعََهَ زَّاَلََ عَنَهَ اَلَسَعَيَُ وًّاَلَعَمَلَُ
لَمَ يََعَْبَُدَِ اَلَنَاَسَُ كَلَُّ اَلَنَاَسَِ فَيَ زَّمَنٍَ … سَِوًّىَّ إِلَهٍَ لَهَ شَأنٌَ هَوًّ اَلَأمَلَ